Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig voor het Scheppingscongres en de inschrijving hiervoor.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon, die gemachtigd is de organisator van het scheppingscongres te vertegenwoordigen.

2.   Deelnemer: de persoon die zich heeft opgegeven voor het scheppingscongres en een overeenkomst op afstand aangaat met de organisator.

3.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de organisator georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

4.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Deelnemer en Organisator gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

5.   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Deelnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

6.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Deelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

7.   Dag: kalenderdag.

8.   Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

9.   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Deelnemer of Organisator in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

10.   Congres: bijeenkomst georganiseerd door de Organisator op de aangegeven Locatie, waar specifieke sprekers een lezing houden over specifieke onderwerpen; ook omschreven als ‘Scheppingscongres’.

11.   Website: Internetlocatie bereikbaar via http://www.scheppingscongres.com en/of https://scheppingscongres.wordpress.com

12.   Locatie: Het gebouw waar het Congres gehouden zal worden, namelijk het kerkgebouw ‘De Zuiderhof’, Troelstralaan 25, 8014 ZA te Zwolle.

13.   Congresdatum:  De dag waarop het Congres gepland staat, namelijk zaterdag 9 juni 2018.

Artikel 2 – Identiteit van de Organisator

Particulier initiatief van Gerald Knoll, Hans Hoogerduijn, Stefan Jansen en Cor Koops. Contact is mogelijk via de Website.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Organisator en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Organisator en Deelnemer.

2.   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Deelnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal met het verzenden van de opgave worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Organisator zijn in te zien en deze op verzoek van de Deelnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.   Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Deelnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Deelnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen.

Artikel 4 – Het aanbod

1.   Het aanbod bestaat uit het Congres, waarvan het programma en de geplande sprekers gepubliceerd zijn door Organisator op de Website. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de Organisator niet.

2.   De inschrijfkosten voor het Congres bedragen 10 (tien) euro. Organisator behoudt zich het recht voor korting te verlenen aan specifieke doelgroepen, met of zonder dit te publiceren op de Website.

3.   Nadat de overeenkomst tussen Deelnemer en Organisator is gesloten, worden de inschrijfkosten voor de ingeschreven Deelnemer niet verhoogd door Organisator.

4.   De inschrijfkosten zijn inclusief koffie/thee en lunch.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.   De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Deelnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Dit moment van aanvaarding is het verzenden van het inschrijfformulier voor het Congres via de Website.

2.   Indien de Deelnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Organisator onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Deelnemer de overeenkomst ontbinden.

3.   Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Organisator passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

Artikel 6 – Annulering

1.   Na inschrijving voor het Congres heeft Deelnemer gedurende 14 dagen bedenktijd, met de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, waarna volledige restitutie aan Deelnemer zal plaatsvinden van eventuele reeds voldane inschrijfkosten. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het formulier voor inschrijving door of namens Deelnemer en loopt tot uiterlijk 7 dagen voor de geplande dag van het Congres.

2.   Bij annulering na de onder lid 1 genoemde termijn van 14 dagen, en tot uiterlijk 7 dagen voor de geplande dag van het Congres, is Deelnemer 25% van de inschrijfkosten verschuldigd aan Organisator en zal restitutie plaatsvinden aan Deelnemer van de overige 75%.

3.   Bij annulering binnen 7 dagen voor de geplande dag van het Congres, vindt geen restitutie van inschrijfkosten aan Deelnemer plaats.

4.   Bij niet op komen dagen van Deelnemer op de dag van het Congres, of slechts gedeeltelijke aanwezigheid van Deelnemer, vindt geen restitutie van inschrijfkosten aan Deelnemer plaats.

5.   De Organisator is gerechtigd het Congres om alle haar moverende redenen af te gelasten, op een andere datum te houden, of anderszins te wijzigen. Dit is met inbegrip van de aangekondigde sprekers.

6.   Bij wijziging of afzegging van één of meer aangekondigde sprekers vind geen restitutie van inschrijfkosten aan Deelnemer plaats.

7.   Bij volledige annulering van het Congres ontvangt de Deelnemer 75% van de inschrijfkosten retour.

8.   Deelnemer is niet gerechtigd tot enige schadevergoeding door Organisator, in welke vorm dan ook, anders dan restitutie van (een deel van) de inschrijfkosten aan Deelnemer zoals omschreven in lid 1 t/m 7.

Artikel 7 – Betaling

1.   Voor zover niet anders overeengekomen vindt betaling van de inschrijfkosten plaats via een bankoverschrijving van Deelnemer aan Organisator, bij voorkeur via de door Organisator voorgestelde externe dienst die deze overschrijving kan verzorgen. Organisator is niet aansprakelijk voor de veiligheid van het gebruik door Deelnemer van een dergelijke voorgestelde externe dienst.

2.   De Deelnemer heeft de plicht om gegevens als naam, adres en woonplaats bij de betaling te vermelden.

3.   De Deelnemer ontvangt een bevestiging wanneer de betaling bijgeschreven is op de rekening van de Organisatie.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

1.   Door zich in te schrijven voor het Congres deelt Deelnemer de volgende persoonsgegevens met Organisator: voornaam, achternaam, woonadres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres en wel/geen student.

2.   Door zich in te schrijven voor het Congres geeft Deelnemer toestemming aan Organisator om bovengenoemde gegevens langdurig op te slaan, ook na de geldigheidsduur van deze overeenkomst, tot nader verzoek van Deelnemer voor verwijdering van deze gegevens.

3.   Door zich in te schrijven voor het Congres geeft Deelnemer toestemming aan Organisator om door middel van bovengenoemde gegevens benaderd te worden over aan het Congres gerelateerde informatie, waaronder informatie over een mogelijk volgende Congres.

Artikel 9 – Overige bepalingen

1.   De overeenkomst is geldig vanaf het moment van inschrijven, tot en met het einde van het aangekondigde programma op dag van het Congres.

2.   Organisator zal niet verantwoordelijk worden gehouden door Deelnemer voor enigerlei schade, hetzij persoonlijke schade, financiële schade, materiële schade of elke andere schade in welke vorm dan ook.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑